Historie Sboru dobrovolných hasičů ve Svádově
("stránka ve výstavbě", za nefunkčnost, nebo nesrovnalosti se omlouváme)
     

Krátce úvodem
Tato stránka je věnována historickému vzniku a vývoji Sboru dobrovolných hasičů ve Svádově. Hlavním zdrojem je "Kronika Svádova" ze které pochází maximální množství zjištění historických údajů. Aktuálně jsou zde uvedena nejzákladnější data, která budou doplňována na základě postupného dohledávání.

     

Vznik sboru
Sbor vznikl původně jako Spolek dobrovolných hasičů ve svádově. Byl vůbec prvním spolkem v obci. Spolek vznikl oficiálně k datu 9.4.1882. Jeho prvním velitelem se stal Josef Pieke (bydlící domě čp. 35), zástupcem velitele pak Emanuel Babinsky (jeho bydliště kronika neuvádí).

     

Nejstarší historická data (období od roku 1892 do roku 1930)
O nejhlubší téměř čtyřicetileté historii sboru se kronika příliš nezmiňuje, jde spíše o data ve formě jednoduchých poznámek. Nicméně i ty vypovídají zajímavé informace o vývojí sboru:

1891 - koncem května byla dodána také nová stříkačka, objednaná hasičským sborem v Teplicích u fi. Čermák. Stála 600 zlatých a byla umístěna v nové kolně, jež se k tomu účelu postavila. (viz. foto)
1892 – se konala slavnost k 10. letům trvání spolku
1897 – koupen domek pro hlídače a byl přebudován jez kvůli požáru a vodě
1907 – se konala slavnost k 25 letům činnosti spolku, zemřel patron spolku hrabě Rudolf von Westphalen
1914 – 1918 – během války byla činnost spolku utlumena, dosavadní náčelník, ostatní funkcionáři a skoro všichni členové byli povoláni do zbraně. Starosta obce Josef Windrich držel zbytky spolku víceméně pohromadě
1925 – byly položeny základy pro koupi motorové stříkačky, hlavní zásluhu na tom měl Raimund Mildner z čp. 96, který zemřel v roce 1930.
1930 byla prodána stará stříkačka do Tuchomyšle a koupena motorová stříkačka model Mixe za 37 000,- Kč. Nová byla slavnostně vysvěcena – má volné místo, kdy to bylo nedopsal, vysvěcení provedl děkan Adolf Bělik po bohoslužbě v kostele ve Svádově, u rybníka. Kmotry byly dámy.

     

Historické období let 1932 - 1937
Uvedené období bylo zajímavé nejen padesátým výročím sboru, ale i dalšími událostmi o kterých se kronika už o něco podrobněji rozvádí:

1932 – zvlášť významný rok pro spolek. Protože slavil 50 let od založení. Oslava začala slavnostní bohoslužbou, potom následovalo položení věnců u památníku k 1. světové válce na hřbitově. Pěvecký sbor zazpíval před památníkem píseň Der gute Kamarad. Slavnost pokračovala odpoledne na místním náměstí a v hostinci. Tancovalo se,  slavnostní projevy přednesl  spolkový inspektor vrchní učitel Müller, následovalo uctění ještě žijících zakladatelů spolku a členů, kteří slouží 40 a 25 let. Slavnostní koncert zajistila kapela Tscherney, večer byl bál v sále hostince „Zur Krone“. V předvečer se konala v hostinci Patzelt slavnostní schůze členstva (Festkommers – to byla spolková slavnostní chlastačka). Celou slavnost bylo hezké počasí (29.5.1932)

Nákupem stříkačky vznikl spolku značný dluh, který se zázrakem podařilo brzy umořit.  29.4.1932 havaroval nad Schiffmühle velký člun (loď). Hasiči zachraňovali a vydělali si. Náklad byl z větší části zachráněn, loď byla už 1.5. vyloděna v Olšinkách (tam ji spravovali v loděnici). Spolek svádovských hasičů za tento čin obdržel 18 000,- Kč. Nejenže zaplatili dluh, ale i dokonce koupili za 6 185,- Kč auto. Ve vedení spolku byli velitel Heinrich Schams čp. 11, zástupce velitele Josef Benisch čp. 143, zapisovatel Alfred Groissbach, po něm Anton Russe,  jako pokladník Heinrich Patzelt čp. 53. Předešlý velitel Josef Törmer čp. 19 byl jmenován čestným velitelem.

1933 – 15. července byla zbourána stará budova na stříkačku – hasičárna (Spritzenhaus). Odpoledne se sešla stavební komise – zástupce stavební firmy - stavební mistr - Täschner a Wilhelm (Olešnice), starosta Schaffer a Celestin Michel za obec.  Dále vrchní učitel Franz Karl jako zástupce OSR – nevím co to je, Gustav Stoy jako zástupce hasičů. Bylo rozhodnuto o zvětšení hasičárny. Stříkačka byla zatím v provizorním nájmu. Stavební materiál měla dodávat obec (stál 6 300,- Kč), pracovní síly spolek hasičů. Hasičárna byla dostavena – 1934, k 1.červnu je hotová zcela. 19. srpna 1934 předána do spolupodílnictví obce.

1935 vrchní učitel Karl předal spolku hotovou kroniku (Gedenkbuch des Vereines) a dostal za to medaili. V červnu 1935 se hasiči účastní se stříkačkou v Ústí n.L. Arbeitstagu. (dělnický den)

1936 – 11.ledna hasičský bál

1937 – spolek má 57 aktivních členů a 75 přispívajících. Velitel je Heinrich Schams čp.11, zapisovatel Franz Richter čp.20, pokladník Heinrich Patzelt čp. 53. Spolek vlastní motorovou stříkačku, auto (Auto – Manschaftswagen), jeden nový obytný dům.  Mají kroniku, kam  zaznamenávají své dějiny. Hasiči konají v únoru fašinkový jarmark (9.),  6.2. měli bál, v lednu dělali hlavní sbírku, v listopadu dělali zkušební jízdu s novým autem -  Thannschaftswagen.

1937 - Hasiči v Olšinkách mají 37 aktivních členů, 70 asi příležitostných nebo přispívajících a 3 čestné členy. Velitel je Ernst Jakel, zapisovatel Ernst Patzelt, pokladník Franz Lehmann. 11. a 12. srpna 1934 slavil 30 let trvání. V témže roce koupili motorovou stříkačku za 15 000 Kč, od obce dostali 10 000,- Kč. V srpnu (15.) k tomu měli slavnost v Kunertově hostinci – je tu obrázek na s. 374

1937 - Sbor požárníků čítá 57 aktivních a 75 přispívajících členů. Vlastní motorovou stříkačku, motorový vůz pro mužstvo a novou zbrojnici. Činnost sboru je zaznamenána ve vlastní pamětní knize.

     

Poválečný rok 1945
Po druhé světové válce byl sbor značně zdecimován obětmi války, druhým a ještě významnějším faktorem byl odsun německých rodin z oblasti sudet. Uvedené mělo za důsledek značné oslabení sboru, neboť významná část sboru byli právě němci. Sbor bylo nutné zkonsolidovat, rovněž politická situace nahrávala reorganizování sboru. Spolek dobrovolných hasičů se stává jednotou.....


Jednota dobrovolných hasičů
Iniciátory založení míst. Hasičského sboru ve Svádově byli bří Ant. Vyskočil, Frant. Tišler a Volek. Na první ustavující schůzi, která se konala dne 30. září 1945 v hostinci p.Ryšavýho „U nádraží“ se přihlásilo 11 členů. Do prvního prozatímního výboru byli zvoleni: starostou Karel Merkl st., velitelem  Ant. Vyskočil, podvelitelem Ladisl. Kusík, jednatelem Frant. Martínek, hospodářem Frant. Tišler a pokladníkem Oldřich Ryšavý. Mimo toho působili bří Vyskočil a Ryšavý současně i jako šoféři.                                 Byla to první společenská složka v místě po osvobození a začínala svou činnost s prázdnýma rukama. Byla převzata hasičská zbrojnice, výzbroj i výstroj po bývalém německém hasičském sboru. Vše bylo v bídném stavu a pokladní hotovost žádná. Všichni přítomní se proto uvolili darovat této mladé jednotě dobrovolný zakládací příspěvek. Byli to: Merkl st. dal 100 Kč, Ryšavý 200 Kč, Ondráček 100 Kč,  Běleský 50 Kč, Doslát 100 Kč, Martínek 100 Kč, Vyskočil 250 Kč, Volek 50 Kč, Merkl ml. 100 Kč, Tišler 100 Kč,  Aust 300 Kč
Členský příspěvek byl stanoven na 10 Kč měsíčně a tak se sešlo do začátku 1 560 Kč. Peněz bylo využito na opravu staré výzbroje a výstroje a na zakoupení nejnutnějších spolkových potřeb.
Byl proveden nábor členů dům od domu a členská základna značně vzrostla, byly ustanoveny i pravidelné noční požární a pořádkové hlídky. 
Na schůzi 31. 10. 45 již byl výbor rozšířen o 2 revisory: Kolář a Hácha a trem byl zvolen br. Dostál. Byli ustanoveni i 2 samaritáni: Merkl ml a Rais, trubači: Dostál a Stinka a poslíčkem se stal Cintl Josef.                               
Na neděli 18. 11. 45 byla vyhlášena pracovní povinnost na pomoc našim dolům, na kterou se přihlásilo dobrovolně již 15 členů sboru: Merkl, Kolář, Horáček, Vyskočil, Dostál, Diviš, Tišler, Hácha, Kusík, Cintl, Ryšavý, Veselý, Stinka a Šťastný.   Dne 7. Listopadu 45 uspořádal sbor oslavu Velké říjnové socialistické revoluce, v 7 hodin byl budíček, dopoledne výjezd autem do Olšinek, odpoledne manifestace s projevem na cvičišti a večer pak v hostinci p. Ryšavýho seznamovací večírek, který obohatil pokladnu sboru o 2060 Kč.

     

Období 1948 - 1989

     
     

Porevoluční období

     
     
     

Novodobé dějiny SDH Svádov
(zapisuje Pavel Bardoun, v té době jednatel SDH)

U zrodu novodobé historie sboru stálo několik málo členů kteří přečkali v útlumu "temnou dobu" SDH Svádov. Zároveň byli "mladou krví" které bylo ke změně potřeba. Šlo zejména o Radka Bardoun, Jana Kolmana, Láďu Jelínka, Jindřicha Špinara a Dušana Bártla. Jejich společná idea spočívají v plně funkčním sboru se začala zhmotňovat počátkem roku 2013, částečně byla tato idea umocněna dalšími povodněmi z června 2013 při kterých i vedení městského obvodu pochopilo že není od věci mít ve Svádově hrstku dobrovolných hasičů. Události další potom nabrali rychlý spád. Hlavními tématy byly zázemí sboru a vozový park. Ani jedno sbor v té době neměl, neboť v minulosti o prakticky vše přišel.
27.prosince 2013 se podařilo za velké podpory občanů Svádova pořídit první novodobé vozilo SDH, šlo o AVIA Furgon v barvách HZS . Odkoupeno pak bylo od SDH Spytihněv za 25000,- Kč.
Otázka zázemí SDH pak byla po velmi dlouhých jednáních a peripetiích vyřešena v květnu 2014. Kdy do pronájmu získalo SDH Svádov zpět hasičskou zbrojnici nacházející se u rest. Koruna. Do té doby ji vlastnilo Sdružení chovatelů, kterým byla přidělena v dobách komunismu. 26. května 2014 tak po velmi dlouhé době do hasičské zbrojnice znovu vstoupili hasiči. O tom že byl rok 2014 zlomovým pro novodobé dějiny SDH svědčí i to, že už 10. září 2014 se konal nábor dětí do pravidelných kroužků hasičů, které se poté začali konat pravidelně každou středu. Založeny byly skupiny přípravky kterou vedl Radek Bardoun a žáků, kterou vedla Adéla Lebedová a vydatně jí pomáhali Jan Kolman, Jiří Lebeda s Marií Kolmanovou a Janem Vilímkem. A již 11. řijna 2014 naši svěřenci absolvovali první závody.

V tomto období byl odveden neuvěřitelný kus práce. Vozidlo od SDH Spytihněv bylo potřeba dát dohromady, neboť nebylo ve zcela provozuschopném stavu, staronová hasičská zbrojnice byla v naprosto dezolátním stavu, kdy bylo třeba kompletně opravit a přivést elektřinu ve zbrojnici, musely se udělat nové omítky, nová podlaha a opravit střecha. S trénováním dětí v hasičském sportu neměl nikdo zkušenosti.  Vrcholem ve znovu zrození  sboru bylo datum 5. prosinec 2014 kdy za značného přispění Ládi Jelínka sbor získal bezplatně dva starší cisternové vozy CAS RTHP a to bezplatným převodem od Teplárny Trmice, která tyto vozy vyřadila. SDH Svádov tak po dlouhých letech znovu získal "symbol" problematiky hasičství v podobě zásahového cisternového vozidla. Pro vysvětlenou. Přečetli jste si, že cisterny byly dvě, ale ony byly v tak špatném stavu, že se z ní zase s obrovským nasazením stala jedna funkční ale byla naše.